CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: 27/04/2018
Ngày kết thúc: 04/07/2018
8:00 - 21:00
7,450,000đ
5,950,000đ
(chỉ còn 2 suất - đến hết ngày 26/02/2018)
Ngày khai giảng: 26/01/2018
Ngày kết thúc: 28/03/2018
8:00 - 21:00
7,450,000đ
6,450,000đ
(chỉ còn 2 suất - đến hết ngày 21/01/2018)
ĐÃ HẾT CHỖ
Liên hệ chờ chỗ:
Chị Tuyết Ngân
(+028) 62 909 301
Ngày khai giảng: 16/03/2018
Ngày kết thúc: 10/05/2018
8:00 - 21:00
7,450,000đ
6,450,000đ
(chỉ còn 3 suất - đến hết ngày 14/02/2018)
Ngày khai giảng: 06/04/2018
Ngày kết thúc: 31/05/2018
8:00 - 21:00
7,450,000đ
6,450,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 27/03/2018)
Ngày khai giảng: 09/03/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,700,000đ
(chỉ còn 5 suất - đến hết ngày 18/01/2018)
Ngày khai giảng: 28/03/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3, 5 hoặc 7
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,700,000đ
(chỉ còn 5 suất - đến hết ngày 06/02/2018)