CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: 24/07/2017
Ngày kết thúc: 30/10/2017
19:00 - 20:45
10 tuần (thứ 2 - 4 - 6)
Đăng kí trước ngày khai giảng 1 tuần giảm thêm 300.000 VNĐ
4,500,000đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Ngày khai giảng: 24/07/2017
Ngày kết thúc: 20/10/2017
17:30 - 19:00
10 tuần (thứ 2-4-6)
Đăng kí trước ngày khai giảng 1 tuần giảm thêm 300.000 VNĐ
4,700,000đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Ngày khai giảng: 28/07/2017
Ngày kết thúc: 30/07/2017
8:00 - 21:00
6,950,000đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Liên hệ chờ chỗ:
Chị Tuyết Ngân
(+08) 62 909 301
Ngày khai giảng: 25/08/2017
Ngày kết thúc: 27/08/2017
8:00 - 21:00
6,950,000đ
5,950,000đ
(chỉ còn 3 suất - đến hết ngày 05/08/2017)
Ngày khai giảng: 25/08/2017
Ngày kết thúc: 20/10/2017
(7 tuần: 10 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,900,000đ
(chỉ còn 5 suất - đến hết ngày 23/08/2017)
Ngày khai giảng: 12/09/2017
Ngày kết thúc: 09/11/2017
(7 tuần: 10 buổi học)
Tối thứ 3 hoặc 5
Từ 18:00 - 21:00
3,300,000đ
Ngày khai giảng: 15/09/2017
Ngày kết thúc: 16/11/2017
8:00 - 21:00
6,950,000đ
5,750,000đ
(chỉ còn 1 suất - đến hết ngày 01/08/2017)
Ngày khai giảng: 13/10/2017
Ngày kết thúc: 12/12/2017
8:00 - 21:00
6,950,000đ
5,450,000đ
(chỉ còn 3 suất - đến hết ngày 29/08/2017)
Ngày khai giảng: 03/11/2017
Ngày kết thúc: 03/01/2018
8:00 - 21:00
6,950,000đ
5,450,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 05/08/2017)