CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: 24/08/2018
Ngày kết thúc: 25/10/2018
7:45 - 21:30

 
7,500,000đ
6,300,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 05/07/2018)
Ngày khai giảng: 06/07/2018
Ngày kết thúc: 05/09/2018
8:00 - 21:30
7,500,000đ
6,500,000đ
(chỉ còn 3 suất - đến hết ngày 26/06/2018)
Ngày khai giảng: 27/07/2018
Ngày kết thúc: 25/09/2018
7:45 - 21:30
7,500,000đ
6,500,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 20/07/2018)
Ngày khai giảng: 31/07/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3, 5 hoặc 7
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,700,000đ
(chỉ còn 7 suất - đến hết ngày 11/06/2018)
Ngày khai giảng: 25/05/2018
Ngày kết thúc: 24/07/2018
8:00 - 21:30
7,450,000đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Liên hệ chờ chỗ:
Chị Tuyết Ngân
(+028) 62 909 301
Ngày khai giảng: 28/05/2018
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
Ngày khai giảng: 15/06/2018
Ngày kết thúc: 14/08/2018
8:00 - 21:00
7,500,000đ
Ngày khai giảng: 19/06/2018
(7 tuần: 10 buổi học)
Tối thứ 3 hoặc 5 hoặc 7
Từ 18:00 - 21:00
3,300,000đ
Ngày khai giảng: 11/07/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3, 5 hoặc 7
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ