CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: 15/12/2017
Ngày kết thúc: 12/02/2018
8:00 - 21:00
7,450,000đ
6,450,000đ
(chỉ còn 1 suất - đến hết ngày 08/12/2017)
Ngày khai giảng: 05/01/2018
Ngày kết thúc: 26/03/2018
8:00 - 21:00
7,450,000đ
6,450,000đ
(chỉ còn 3 suất - đến hết ngày 29/12/2017)
Ngày khai giảng: 26/01/2018
Ngày kết thúc: 28/03/2018
8:00 - 21:00
7,450,000đ
6,450,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 06/01/2018)
Ngày khai giảng: 06/03/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3, 5 hoặc 7
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,500,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 26/11/2017)
Ngày khai giảng: 09/03/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,500,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 29/11/2017)
Ngày khai giảng: 28/12/2017
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3,5 hoặc 7
Từ 18:00 - 21:00
3,300,000đ
2,700,000đ
(chỉ còn 2 suất - đến hết ngày 28/11/2017)
Ngày khai giảng: 16/12/2017
(7 tuần: 10 buổi học)
Tối thứ 3 hoặc 5
Từ 18:00 - 21:00
3,300,000đ
2,900,000đ
(chỉ còn 5 suất - đến hết ngày 26/11/2017)
Ngày khai giảng: 29/11/2017
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
Ngày khai giảng: 27/12/2017
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ