CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: 17/11/2017
Ngày kết thúc: 01/02/2017
8:00 - 21:00
7,450,000đ
5,950,000đ
(chỉ còn 2 suất - đến hết ngày 13/10/2017)
Ngày khai giảng: 08/12/2017
Ngày kết thúc: 13/02/2018
8:00 - 21:00
7,450,000đ
5,950,000đ
(chỉ còn 1 suất - đến hết ngày 03/11/2017)
Ngày khai giảng: 05/01/2018
Ngày kết thúc: 12/04/2018
8:00 - 21:00
7,450,000đ
5,950,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 01/12/2017)
Ngày khai giảng: 26/01/2018
Ngày kết thúc: 12/04/2018
8:00 - 21:00
7,450,000đ
5,950,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 22/12/2017)
Ngày khai giảng: 27/10/2017
Ngày kết thúc: 26/12/2018
8:00 - 21:00
7,450,000đ
6,450,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 12/10/2017)
Ngày khai giảng: 14/12/2017
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3 hoặc 5
Từ 18:00 - 21:00
3,300,000đ
2,700,000đ
(chỉ còn 5 suất - đến hết ngày 05/10/2017)
Ngày khai giảng: 08/01/2018
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,700,000đ
(chỉ còn 3 suất - đến hết ngày 25/09/2017)
Ngày khai giảng: 06/10/2017
Ngày kết thúc: 12/12/2017
8:00 - 21:00
7,450,000đ
6,950,000đ
(chỉ còn 3 suất - đến hết ngày 26/09/2017)
Ngày khai giảng: 06/11/2017
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, hoặc 6
Từ 18:00 - 21:00
3,300,000đ
2,900,000đ
(chỉ còn 3 suất - đến hết ngày 27/09/2017)
Ngày khai giảng: 12/10/2017
(7 tuần: 10 buổi học)
Tối thứ 3 hoặc 5
Từ 18:00 - 21:00
3,300,000đ
3,100,000đ
(chỉ còn 1 suất - đến hết ngày 02/10/2017)