CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: 28/05/2018
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,700,000đ
(chỉ còn 2 suất - đến hết ngày 29/03/2018)
Ngày khai giảng: 21/04/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3, 5 hoặc 7
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,900,000đ
(chỉ còn 2 suất - đến hết ngày 11/04/2018)
Ngày khai giảng: 26/05/2018
(7 tuần: 10 buổi học)
Tối thứ 3 hoặc 5 hoặc 7
Từ 18:00 - 21:00
3,300,000đ
2,900,000đ
(chỉ còn 6 suất - đến hết ngày 27/03/2018)
Ngày khai giảng: 28/03/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3, 5 hoặc 7
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
ĐÃ HẾT CHỖ