CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: 09/03/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,700,000đ
(chỉ còn 5 suất - đến hết ngày 18/01/2018)
Ngày khai giảng: 28/03/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3, 5 hoặc 7
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,700,000đ
(chỉ còn 5 suất - đến hết ngày 06/02/2018)