CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: 06/05/2019
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
4,495,000đ
4,095,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 07/03/2019)
Ngày khai giảng: 25/03/2019
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
4,495,000đ
4,195,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 10/03/2019)
Ngày khai giảng: 05/03/2019
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3,5 hoặc 7
Từ 18:00 - 21:00
4,495,000đ
Ngày khai giảng: 16/04/2019
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3 hoặc 5 hoặc 7
Từ 18:00 - 21:00
4,495,000đ