CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: 31/07/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3, 5 hoặc 7
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,700,000đ
(chỉ còn 7 suất - đến hết ngày 11/06/2018)
Ngày khai giảng: 28/05/2018
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
Ngày khai giảng: 19/06/2018
(7 tuần: 10 buổi học)
Tối thứ 3 hoặc 5 hoặc 7
Từ 18:00 - 21:00
3,300,000đ
Ngày khai giảng: 11/07/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3, 5 hoặc 7
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ