CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: 18/02/2019
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,900,000đ
3,400,000đ
(chỉ còn 5 suất - đến hết ngày 30/11/2018)
Ngày khai giảng: 22/10/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,900,000đ
3,600,000đ
(chỉ còn 5 suất - đến hết ngày 02/10/2018)
Ngày khai giảng: 15/11/2018
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3,5 hoặc 7
Từ 18:00 - 21:00
3,900,000đ
3,600,000đ
(chỉ còn 7 suất - đến hết ngày 06/10/2018)
Ngày khai giảng: 25/09/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3 hoặc 5 hoặc 7
Từ 18:00 - 21:00
3,900,000đ
ĐÃ HẾT CHỖ