CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: 03/11/2018
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3,5 hoặc 7
Từ 18:00 - 21:00
3,300,000đ
2,800,000đ
(chỉ còn 4 suất - đến hết ngày 05/08/2018)
Ngày khai giảng: 13/09/2018
(7 tuần: 10 buổi học)
Tối thứ 3 hoặc 5 hoặc 7
Từ 18:00 - 21:00
3,300,000đ
2,900,000đ
(chỉ còn 6 suất - đến hết ngày 25/07/2018)
Ngày khai giảng: 12/10/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,900,000đ
(chỉ còn 5 suất - đến hết ngày 13/08/2018)
Ngày khai giảng: 27/11/2018
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
2,900,000đ
(chỉ còn 7 suất - đến hết ngày 30/07/2018)
Ngày khai giảng: 31/07/2018
(8 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 3, 5 hoặc 7
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ
Ngày khai giảng: 24/08/2018
(7 tuần: 12 buổi học)
Tối thứ 2, 4 hoặc 6
Từ 18:00 đến 21:00
3,300,000đ